REGULAMIN

 REGULAMIN   DW MIESZKO

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym DW MIESZKO prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu

PRZEDMIOT REGULAMINU

1.   Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w Dw Mieszko i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie się w obiekcie jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Dw Mieszko. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu

2.   Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dw Mieszko

DOBA HOTELOWA

1.   Pokój w Dw Mieszko wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

2.   Gość zobligowany jest do opłacenia kosztów za pobyt najpózniej w dniu przyjazdu do Dw Mieszko w recepcji podczas zameldowania.

3.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.

4.   Recepcja Dw Mieszko uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana pokoju.

5.   Dw Mieszko zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gości na obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

REZERWACJA I MELDUNEK

1.   Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2.   Gość nie może udostępnić pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3.   Osoby niezameldowane w Dw Mieszko mogą przebywać w pokoju Gości od godziny 7.00 do godziny 22.00

4.   W przypadku rezygnacji gościa w trakcie trwania pobytu Dw Mieszko nie zwraca opłaty za pobyt. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.

5.   W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka na poczet pobytu lub innych świadczonych usług  nie jest zwracana

6.   Dw Mieszko może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania Gościa, potwierdzonego przez lekarza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Dw Mieszko przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na obiekt w przypadku opóżnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

2.   Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3.   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa , powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi w sposób uniemożliwiający  otwarcie ich niepowołanym osobą. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach grzjników, żelazek, czajników bezprzewodowychi innych, podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia Dw Mieszko. Zabrania sie również urzywania otwartego ognia, w tym świec.

4.   Recepcja wydaje Gościowi jeden klucz do pokoju, w przypadku zgubienia klucza recepcja pobiera opłatę w wysokości 50zł.

5.   Wyposażenie pokoju oraz części wspólnych jest własnością Dw Mieszko. Gością nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

6.   Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Dw Mieszko powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeżdzie.

7.   Odpowiedzialność Dw Mieszko z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji

8.   Usługa dodatkowej wymiany pościeli- na życzenie Gościa-jest świadczona odpłatnie w cenie 15zł za komplet pościeli, sprzątanie pokoju na życzenie Gościa 50zł. Worki na śmieci i papier toaletowy znajdują się do pobrania w recepcji.

9.   Recepcja czynna jest całą dobę.

10.   W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach oraz częściach wspólnych. W przypadku naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami jonizowania pomieszczeń- 250zł i interwencji straży pożarnej w przypadku włączenia się DSO- 500zł

11.   W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00- 7.00

12. W Dw Mieszko akceptowane są zwierzęta  po wcześniejszym uzgodnieniu i dodatkową opłatą

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest P.H.”Anna” Anna Zioło ul. Mickiewicza 2 Karpacz 58-540

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : recepcja@mieszko.karpacz.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

  Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;